Obchodní podmínky

Nákupní a reklamační řád společnosti Slyš.to s.r.o. v internetovém obchodě www.slys.to

Obsah

  1. Úvodní ustanovení
  2. Provozovatel
  3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  4. Reklamace
  5. Reklamace služeb České pošty
  6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
  7. Práva a povinnosti prodávajícího
  8. Práva a povinnosti kupujícího
  9. Ochrana soukromí
  10. Závěrečná ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.slys.to. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

PROVOZOVATEL

Majitelem internetového obchodu je společnost Slyš.to s.r.o., se sídlem Olomoucká 7, 618 00 Brno, IČ 085 21 972. Objednávky se vyřizují přímo ze sídla firmy, a to nejpozději do tří pracovních dnů.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem a že s ním souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku zaplacení zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím s podmínkou zaplacení jeho kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.slys.to, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je obchod realizován prostřednictvím internetu bez jeho fyzické přítomnosti, bude mu vystavena elektronická účtenka, kterou si může stáhnout z internetu na odkazu, který mu bude zaslán přímo na e-mail uvedený v objednávce.

REKLAMACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

REKLAMACE služeb ČESKÉ POŠTY:

Zboží je rozesíláno prostřednictvím České pošty. Přesto se může stát, že k Vám přijde zásilka poškozená. Kupující se bude řídit následujícími pokyny:

V případě problému s Českou poštou zašle kupující e-mail na adresu info@slys.to. Do předmětu uvede „Stížnost na přepravu“, popíše problém, uvede kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude kontaktovat dopravce a bude kupujícího informovat o výsledku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle novely občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA SOUKROMÍ

Pro ochranu osobních dat děláme maximum a je detailně popsána v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem. Tento Nákupní a reklamační řád nabývá účinnost 1. listopadu 2019. Změny řádu vyhrazeny. Aktuální znění Nákupního a reklamačního řádu je umístěno na stránkách www.slys.to.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.